.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Sunday, June 29, 2008

Naledi


(Old Setswana poem)

Naledi e le
Ya mariberibe, ribela ka pele
Re ye go nwa metsi
Metsi ga a yo
A nolwe ke Kgaupe
Kgaupe ga ke morate
Ke rata MasilonyanaKgamaga di megala
Di ganngwa ke Kotiko
Kotiko tlhaolela
O ntshe dibejana
Ts bannabagolo
Ba dutse meloreng
Ba epa keleketla
Keleketla molomo tsuololo
Masedi sedima
Tsuelele tsuelele
 

6 comments:

Modiane Tshenye said...

Monate wa puo ya Setswana

Maduo Jim said...

Mmmmh very nice

Maduo Jim said...

Mmmmh very nice

Unknown said...

Naledi ele ya mariberibe
Ribela ka pele
Reye go nwa metsi
Metsi ga ayo
A nolwe ke kgaupe
Kgaupe gake morate
Ke rata masilonyana
Thamagadi megala
Di gangwa ke kotiko
Kotiko tlhaolele
Le bannabagolo
Ba dutse meloreng
Ba epa kgelegeta
Kgelegeta menopi
Tsuelele tsuelele

Molefi Majako said...

Naledi ele ya mariberibe
Ribela ka pele
Reye go nwa metsi
Metsi ga ayo
A nolwe ke kgaupe
Kgaupe gake morate
Ke rata masilonyana
Thamagadi megala
Di gangwa ke kotiko
Kotiko tlhaolele
Le bannabagolo
Ba dutse meloreng
Ba epa kgelegeta
Kgelegeta menopi
Tsuelele tsuelele

Damaria Senne said...

Ke a leboga Rre Majako. Ke tla baakanya fa o mpontshitseng teng.