.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Sunday, June 29, 2008

Pitse e e tilodi


Ke kata ke raga
Ke ithaga ke ikgatla
Ke lebelo ke ralla sekaka le sekgwa
Logagaripa lwa magaga
Ke lo tila
Bofefo jwa sefefo!
Moetshe o gagametse jaaka thamo ya me
O kae o o mphalang?
A re lebisane re ntshane boganka!
Ti ti pote! Kata kati
Betsee!

No comments: