.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Wednesday, May 25, 2016

Leboko la ga Senne


Ke nna Keledi a Mmakgale wa a bo monnana a Tshukudu,
Ke Mmachele wa gabo monna' Khuduge.

Mmachele o paotse babeodi  a re:
A ke beola motho e se ngwanake, 
E tswe yare a bona magadi a tshabe?

Ke teateane ngwana wa ga Senne,
Ke tlhotse ke teetiisa Makgale.

Ka Mme ka Mmapelo ke bakile,
Ga ke e go tlhola ke konopa Tshukudu,
Ke e bone e potolosa motho setlhare,
E tswe e le motho wa kwa Khula a Mosejane.

Mokgonkgonyane wa ga Kgosi Ratsope
O ntse a re: Ratsope o di epile kae?
A re ke di epile kwa Ntwetwe
ke batla bo-ntige ba bagolo.  


Sa botlhokwa: Lebobo le ke la bogologolo; le boka lelapa la kwa Senne.Le re tlhalosa gore re bo mang.


Go bana ba Mmulana: Bana botlhe ba kwa Senne le Pitsoe ba lalediwa kopanong ya lelapa ka Lamatlhatso wa boraro wa kgwedi nngwe le nngwe. Maikaelelo ke gore re itsane botlhe. Ka jalo, fa o le Senne mme o batla go itse lelapa la eno, nkwalele, mme ke tla go itsise gore kopano e tla bo e le kae kgwedi eo. Malebo!

No comments: